Jin

Sufixo para pessoa, no sentido de nacionalidade. Ex: Buradirujin = brasileiro, Namekuseijin = Namekiano.

AllEscort